Home >> Editorial Committee
Editorial Committee

Chief Editor:Liu Weiguo
Executive Chief Editor:Yu Mengchen
Associate Chief Editor:Lei Yaping Su Junhong ZhangLixin
The editorial board:(According to the order of Chinese surnames stroke)
   Ding Weixiang  Yu Mengchen  Yu Weide  Ma Jianxun
   Ma Jianfeng  Wang Janhua  Wang Suxi  Wang Janguo
   Wang Kunqi  Wang Hui   Feng Xizhe  Shi ying
   Tian Liang  Tian Ailing   Liu Weiguo  Liu Feng   
   Zhu Rihong  Ren Xingmin  Sun Huojun  Yang L   
   Su Junhong  Song YuanLiang Chen Yalin  Chen Hua
   Li Chunqing  Li Jianping  Li Zhiguo   Li Jie    
   Tai KeXiang  He Hui   He Boxiong  Jian Zengyun  
   Zhang Zhijing  Zhang Zhiwen Zhang Jiansheng ZhangLixin
   Duan Jianjun  Guo Xuefeng  Guo Juncang  Ni Jinping   
   Guo Zhiping  Rong Xiaofeng Cao Yan   Dong Guangmao 
   Dong shenquan Xi Zengzhe  Lei Yaping  Tan Baocheng

adviser:AnatolyP.Dostanko(Belarus) Cai Hongnian Yan wen
   Yan Yixin Fang Zhijian